Nghwughwu ma̱ a̱byin A̱tyap

Tyap Coordinator mi̱ nang a̱sa̱khwot mi̱ Tum

Kaswuo Samaru

Profeso Kafang ma̱ng Dr Carl á̱niet jhyi tyap

A̱beam Kaswuo Samaru

Nang a̱sa̱khwot mi̱n Tum

Ma A̱gwatyap

Kosoltan ma̱ng á̱niet beang A̱gwam a̱di̱dam

A̱zanson Kaswuo Samaru

Sot á̱niet myiam tyiet fang tyap