Nghwughwu ma̱ a̱byin A̱tyap


Tyap Coordinator mi̱ nang a̱sa̱khwot mi̱ Tum


Kaswuo Samaru

 


Profeso Kafang ma̱ng Dr Carl á̱niet jhyi tyap


A̱beam Kaswuo Samaru

 


Nang a̱sa̱khwot mi̱n Tum


Ma A̱gwatyap


Kosoltan ma̱ng á̱niet beang A̱gwam a̱di̱dam


A̱zanson Kaswuo Samaru

 

 

 

 

 

 


Sot á̱niet myiam tyiet fang tyap