Nghwughwu ma̱ a̱byin A̱tyap

Tyap Coordinator mi̱ nang a̱sa̱khwot mi̱ Tum
Kaswuo Samaru

 

Profeso Kafang ma̱ng Dr Carl á̱niet jhyi tyap
A̱beam Kaswuo Samaru

 

Nang a̱sa̱khwot mi̱n Tum
Ma A̱gwatyap
Kosoltan ma̱ng á̱niet beang A̱gwam a̱di̱dam
A̱zanson Kaswuo Samaru

 

 

 

 

 

 

Sot á̱niet myiam tyiet fang tyap